belgien nl Metanavigatie Disclaimer/gebruiksvoorwaarden

Disclaimer/gebruiksvoorwaarden

1. Gebruiksvoorwaarden
De voorliggende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites van de N.V. Weishaupt
met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Paepsemlaan 7 ("de websites"). Het gebruik van
de websites veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid
van Weishaupt.
Weishaupt behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid op elk
ogenblik te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden en/of het gewijzigde privacybeleid zullen
bekend gemaakt worden op de websites. Zij zullen automatisch van kracht worden op het ogenblik
van de publicatie op de websites.

 
2. Internet communicatieplatform
De websites zijn Internet-communicatieplatformen die de gebruiker informatie biedt over
Weishaupt, en meer in het bijzonder over de specificaties en/of een algemene beschrijving van de
producten en dienstverleningen van Weishaupt. Weishaupt biedt geen enkele waarborg in verband
met de aangeboden informatie en kan dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten
gevolge van het gebruik van de gegevens die door gebruikers of derden via de websites werden
uitgewisseld en meegedeeld.
Weishaupt kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel
disfunctioneren van de websites.

 
3. Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker erkent dat de websites van Weishaupt teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden,
data, databanken, software, merken, logo’s, benamingen, handels- en domeinnamen en andere
bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en Weishaupt of
derden toebehoren.
Het is de gebruiker niet toegestaan de informatie, die op of via de websites wordt aangeboden, op
te slaan (behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de betreffende informatie te kunnen
bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te
maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten
hierop aan derden te verlenen.

 
4. Ongeoorloofd gebruik van de websites
De gebruiker verbindt zich er onder meer toe om: (i) de informatie waartoe de gebruiker toegang
krijgt via de websites, niet wederrechtelijk te gebruiken; (ii) geen zodanig gebruik te maken van de
websites waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, of waardoor de toegankelijkheid van de
websites wordt onderbroken of stopgezet; (iii) de websites niet te gebruiken voor het versturen van
virussen (bijv. gebruik van spam mails) of voor de transmissie of het versturen van materiaal met
een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter; en (iv) de websites niet te gebruiken op een wijze
waardoor er een inbreuk gepleegd zou worden op de rechten van een natuurlijke persoon,
rechtspersoon of vereniging.

 
5. Aansprakelijkheid
Weishaupt neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op de websites wordt geplaatst
zo accuraat mogelijk zou zijn. Vergissingen en fouten kunnen evenwel voorkomen. Weishaupt
biedt de websites aan zonder enige waarborg te geven omtrent de erop aangeboden informatie.
De informatie op de websites wordt periodiek gewijzigd. Weishaupt behoudt zich het recht voor op
elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de websites.
Weishaupt is derhalve niet verantwoordelijk voor de onjuistheden of tekortkomingen in de
gegevens die aangeboden worden via de websites. Dit geldt zowel voor de informatie die door
Weishaupt zelf op de websites werd geplaatst, als voor de informatie afkomstig van gebruikers of
derden. Schade ten gevolge van het gebruik van onjuiste gegevens of tekortkomingen op de
websites geven geen recht op welke vorm van schadevergoeding ook. Weishaupt is niet
verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte,
incidentele, morele of materiële schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van
het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via de websites.
De gebruiker begrijpt en aanvaardt dat het gebruik van de websites en van de informatie en/of
gegevens die de gebruiker verkrijgt via het gebruik van de websites, op eigen risico gebeurt.
Tevens garandeert Weishaupt geen volledige bescherming/beveiliging van de toegang door
derden tot de gegevens van de gebruiker (communicatie via e-mail).

 
6. Hyperlinks
Weishaupt is evenmin verantwoordelijk voor websites die beheerd worden door derden en
waarnaar gelinkt wordt vanop de websites. Weishaupt oefent geen enkele controle uit op de
websites van deze derde partijen en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de
inhoud van dergelijke websites. De opname van links naar deze websites betekent niet dat
Weishaupt de informatie goedkeurt die deze websites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een
samenwerking tussen Weishaupt en de eigenaar van de betreffende websites.

 
7. Privacybeleid en persoonsgegevens
Weishaupt verbindt zich tot naleving van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer. Weishaupt verzamelt persoonsgegevens met het oog op het verzorgen
van een optimale werking van de website, een geautomatiseerde gebruikersprofilering,
klantenbeheer, marktonderzoek, het gebruik van de e-shop, het partnerportaal en het
offerteprogramma, het optimaliseren van haar dienstenaanbod en het aanbieden of leveren van
diensten aan de gebruiker.
Iedere betrokkene kan zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde op eenvoudig verzoek
kosteloos inkijken. In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, worden de persoonsgegevens die de gebruiker op de websites
doorgeeft, op verzoek aan de betrokkene medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen
een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. U kan elk verzoek tot inzage en aanpassing van uw
persoonlijke gegevens richten aan: info@weishaupt.be.

 
8. Toepasselijk recht en bevoegdheid
Het Belgisch recht is van toepassing op de websites en op de gebruiksvoorwaarden. Partijen
aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van
schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel
bevoegd.

 
9. Gebruik van ‘cookies’
Tijdens een bezoek aan de websites kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer
geplaatst worden en dit enkel en alleen om de websites beter af te stemmen op de behoeften van
de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het
surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u
het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie
geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor
de help-functie van uw internetbrowser.

 
10. Piwik webanalysedienst
De websites van Weishaupt maken gebruik van Piwik, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Piwik. Piwik maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer
worden geplaatst) om de websites te helpen analyseren hoe gebruikers de websites gebruiken. De
door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de websites (met inbegrip van uw
IP-adres) wordt overgebracht naar en door Piwik opgeslagen op onze servers. Piwik gebruikt deze
informatie om bij te houden hoe u de websites gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te
stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit
en internetgebruik. Het IP-adres wordt anoniem gemaakt zodat uw gegevens anoniem
blijven. De serverbeheerder mag deze informatie aan derden verschaffen indien de
serverbeheerder hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens
de serverbeheerder verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de
daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Weishaupt wijst er u echter op dat u in dat geval
wellicht niet alle mogelijkheden van deze websites kunt benutten. Door gebruik te maken van deze
websites geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Piwik op de wijze en voor
de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Zoekt u een Weishaupt-installateur in uw buurt?

Hier vindt u uw Weishaupt installateur
Zoeken

Wenst u persoonlijk advies te krijgen van een Weishaupt-vakman?